Algemeene voorwaarden en Privacy Verklaring

Algemene voorwaarden:

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn op iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beauty & Feet deluxe en een cliënt van toepassing. Voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen schoonheidssalon

Beauty & Feet deluxe zal de behandelingen naar haar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 

 

3. Afspraken

3.1 Afspraak verplaatsen of annuleren

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Beauty & Feet deluxe melden. Het verzetten of annuleren van een afspraak wordt alleen geaccepteerd indien dit telefonisch is doorgegeven via het hiervoor bekende telefoonnummer 0628263753, email aan judith@beautyfeetdeluxe.nl of via het online afspraken systeem Salonized, 24 uur voor aanvang van de geplande afspraak. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, heeft Beauty & Feet deluxe het recht alle kosten van de geplande afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

 

3.2 Te laat op afspraak

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, heeft Beauty & Feet deluxe het recht de verloren tijd inkorten op de behandeltijd en hiervoor de gehele kosten van de afspraak in rekening te brengen.

Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, heeft Beauty & Feet deluxe het recht de behandeling(en) te annuleren en de gehele kosten van de geplande afspraak in rekening brengen.

 

3.3 No Show

Beauty & Feet deluxe registreert afspraken als "No Show" wanneer:

  • De afspraak binnen 24 uur voor aanvang wordt geannuleerd of verplaatst.
  • De cliënt voor een derde maal meer dan 5 minuten later is dan de aanvangstijd van de afspraak in een periode van 12 maanden. Beauty & Feet deluxe heeft bij de derde maal het recht de afspraak te annuleren en geheel in kosten te brengen. 
  • De cliënt voor de tweede maal meer dan 15 minuten later is dan de aanvangstijd van de afspraak in een periode van 12 maanden. Beauty & Feet deluxe heeft bij de tweede maal het recht de afspraak te annuleren en de gehele kosten in rekening te brengen, aanbetaling te laten doen voor een volgende afspraak of te weigeren.

 

3.4 Annuleren of verplaatsen door Beauty & Feet deluxe

Indien door verhindering of dergelijke omstandigheden Beauty & Feet deluxe de geplande afspraak dient te verplaatsten of te annuleren, dient Beauty & Feet deluxe de cliënt hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen, doch minimaal 30 minuten voor aanvang van de afspraak.

Indien verhindering door onvoorziene omstandigheden als, ziekte, ongeluk, pechgeval, wegafsluiting, ziekenhuis opname, blessure of overlijden (van wettelijke vertegenwoordiger/eigenaar en diens naasten), dient de cliënt, in redelijkerwijs, zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht te worden van annulering of verplaatsing van de afspraak.

 

5. Betaling

Beauty & Feet deluxe vermeldt alle prijzen van behandelingen op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten op de producten. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen mits anders overeengekomen.

 

6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Beauty & Feet deluxe vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Beauty & Feet deluxe behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Beauty & Feet deluxe zal gegevens van de cliënt niet verkopen/verhuren aan derden of delen op social media zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

7. Geheimhouding

Beauty & Feet deluxe is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beauty & Feet deluxe verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

8. Aansprakelijkheid

Beauty & Feet deluxe is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beauty & Feet deluxe is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 

9. Garantie

Beauty & Feet deluxe geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door de Beauty & Feet deluxe geadviseerde producten heeft gebruikt.
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt de nazorg instructies niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen de geadviseerde tijd heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Wanneer de cliënt niet tevreden is over een bij Beauty & Feet deluxe gekochte producten en behandelingen,krijgt de cliënt geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van de schoonheidssalon doch binnen één week (7 dagen).

Producten met een ongeopende verpakking kunnen tot 14 dagen na aankoop geruild worden voor een ander product of het aankoop bedrag. Indien de verpakking of het product niet(meer) verkoopbaar is voor Beauty & Feet deluxe kan het product niet meer worden geruild of tegen het aankoop bedrag worden ingeleverd.

Bij een allergische reactie op een product dient de cliënt dit binnen 5 dagen na de reactie te melden aan Beauty & Feet deluxe. Beauty & Feet deluxe is hierna verplicht dit te melden bij de leverancier. Teruggave of ruilen van het aangekochte product is alleen mogelijk indien de allergie bij de klant onbekend is en indien de allergie vooraf is aangegeven is bij een intake. Wanneer een allergie bij klant bekend is maar niet is aangegeven bij Beauty & Feet deluxe dan is teruggave van aankoop bedrag of ruilen van het product uitgesloten. 

 

10. Beschadiging & diefstal

Beauty & Feet deluxe heeft het recht een schadevergoeding te eisen van de cliënt indien de cliënt meubilair, apparatuur, producten of de naam schade aanricht. Beauty & Feet deluxe meldt diefstal altijd bij de politie.

 

11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Beauty & Feet deluxe. Beauty & Feet deluxe is verplicht de klager binnen vijf werkdagen te informeren over het in behandeling nemen van de klacht. Indien een klacht gegrond is, zal Beauty & Feet deluxe een gepaste oplossing voor de klacht aanbieden, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Beauty & Feet deluxe en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty & Feet deluxe het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen. Indien de cliënt zichzelf ongeacht de weigering toch toegang geeft tot de salon is Beauty & Feet deluxe genoodzaakt de politie in te schakelen.

Beauty & Feet deluxe heeft het recht om de cliënt te weigeren wanneer ten minsten 2 maal per 12 maanden of 2 van de 6 afspraken niet is komen opdagen op de geplande afspraak zonder dit 24 uur vooraf te melden, Beauty & Feet deluxe naamschade heeft aangericht of ten minste één factuur minstens 3 maanden heeft open staan.

 

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen Beauty & Feet deluxe en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

 

Privacy verklaring:

Beauty & Feet deluxe heeft een actieve verwerkersovereenkomst met het online afspraken- en kassasysteem Salonized. Beide partijen zullen gegevens van de cliënt niet delen met derden. 
Beauty & Feet deluxe heeft een actieve verwerkersovereenkomst met Google Analytics voor functionele en analytische doeleinden van de website. 
Beauty & Feet deluxe heeft een actieve verwerkersovereenkomst met Mailchimp voor het versturen van nieuwsbrieven indien hiervoor aangemeld.
Beauty & Feet deluxe bewaard de gegevens van de cliënt tot 2 jaar na de laatste overeenkomst tussen beide partijen en zal hierna de gegevens verwijderen, facturen en betalingsbevestiging zullen 7 jaar bewaard worden i.v.m. de wettelijke verplichting naar de Belatingdienst voor bedrijven. 
Beauty & Feet deluxe zal geen informatie of gegevens van de cliënt delen die de cliënt kunnen schaden.

Versie 12-02-2024